Regulamin serwisu inwazjapc.pl

Najważniejsze reguły:
– statut zawiera zasady, a także warunki używania bloga inwazjapc.pl,
– żeby korzystać z bloga, niezbędna jest nieodpłatna rejestracja,
– rejestracja określa zgodę na przestrzeganie zapisów statutu.

Blog zabrania zapożyczania i przedruku artykułów umieszczanych na inwazjapc.pl. Dotyczy to art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. Pogwałcenie tej zasady związane jest z doniesieniem do organów ścigania.

Za zamieszczane treści odpowiedzialny jest tylko autor.

Wyłączenie odpowiedzialności właściciela witryny:
– blog inwazjapc.pl ma profil informacyjny, umieszczane w nim artykuły nie przedstawiają sugestii albo procedury reagowania w określonych sytuacjach,
– administrator serwisu nie odpowiada za zawartość tekstów, ani za dowolne szkody występujące w rezultacie podporządkowania się zawartości publikacji,
– w publikacjach przedstawiane są przekonania autorów, nie właściciela witryny,
– posiadacz strony nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy dodawanych pod artykułami przez osoby trzecie.

Zamieszczanie tekstów:
1. treść powinna mieć co najmniej 2500 znaków bez spacji,
2. zamieszczane są wyłącznie właściwe gramatycznie publikacje, zawartość z omyłkami gramatycznymi i ortograficznymi są wykluczane,
3. każda treść winna mieć załączone zdjęcie w harmonii z tematem artykułu. Załączony obrazek winien być zgodny z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
4. treść tekstu winna być unikatowa i nie może być udostępniana na innych blogach, zarówno przed, jak i po dodaniu na inwazjapc.pl,
5. twórca treści powiadamia, że myśli umieszczone w tekście stanowią jego prywatne osądy. Właściciel strony nie jest odpowiedzialny za treść artykułów i za przypuszczalne krzywdy powstałe w wyniku zasugerowania się artykułem,
6. publikacje oraz domeny w linkach nie mogą mieć niedozwolonej z polskim prawem zawartości, dotyczy to też zawartość dla osób pełnoletnich,
7. zamieszczane artykuły powinny być interesujące i o charakterze poglądowym. Treści dodane na blogu inwazjapc.pl powinny być przystępne dla każdego użytkownika,
8. tekst może zawierać maksymalnie jeden link w treści w formie URL lub brand.
9. autor oznajmia, że ma do niej kompletne prawa autorskie.

Ustalenia finalne:
Właściciel witryny inwazjapc.pl może odrzucić artykuł bez dawania powodu. Co więcej, nie będą publikowane treści, które nie wykonują wytycznych zawartych w regulaminie.